10.3.2016

HyXo toimitti keväällä 2015 Someron Vesihuollon uudelle Rautelan vesilaitokselle kattavan laitetoimituksen juomaveden raudan- ja mangaanin puhdistukseen. Laitetoimituksen lisäksi HyXon toimitukseen kuului laitoksen koneistourakointi. Toimitus sisälsi: kaksi teräksestä valmistettua Eurowaterin TFP 60 –painehiekkasuodatinta, Xylem Wedecon UV-laitteen, täysin automaattisen jauhemaisen soodan liuotus- ja annostuslaitteiston, Hachin pH:n mittaus- ja säätölaitteet, MJK:n virtausmittarit sekä hypokloriitin annostusjärjestelmän.

Laitetoimitukseen kuuluvilla TFP 60-painehiekkasuodattimien avulla vedestä saadaan suodatettua pois siinä ajoittain esiintyvät korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ennen sen johtamista juomavesiverkostoon. Ennen verkostoon syöttöä myös veden mikrobiologinen laatu varmistetaan toimitetulla UV-laitteella. Veden alkalointi hoidetaan HyXon täysautomaattisella jauhemaisen soodan liuotus- ja annostuslaitteistolla. Juomaveden oikean pH:n varmistaa Hachin mittaus, joka myös automaatioon kytkettynä säätää pH:n automaattisesti oikealle tasolle. Laitoksen virtausmittaukset on toteutettu MJK:n magneettisilla virtausmittauksilla.

Laitoksella varauduttiin myös nykyisten asetusten mukaisesti äkilliseen shokkiklooraukseen, jota varten toimitus sisälsi myös Hypokloriitin annostelujärjestelmän. Laitos on miehittämätön ja toimii kaukokäytössä Someron Vesihuollon automaatioverkossa. HyXon toimittamat laitekokonaisuudet toimivat automaattisesti paikallisohjauksessa.

Someron Vesihuollon tarve HyXon toimittamalle laitteistokokonaisuudelle lähti, kun Somerolla on useiden vuosikymmenten aikana ollut vedenottamoilla ongelmia mangaanin ja joskus myös raudan kanssa. Someron vesihuollon Esa Heikkinen kertoi, että aluksi veden mangaani- ja rautapitoisuudet ovat olleet normaalilla tasoilla, mutta vedenottomäärien kasvaessa pitoisuudet ovat kasvaneet suositusten ylärajoille ja putkistoihin on kertynyt varsinkin mangaanisaostumia. Saostumista irronneet mustat mangaanihiutaleet ovat ihmiselle vaarattomia, mutta ovat aiheuttaneet mm. pyykkäreille ikäviä yllätyksiä.

Projekti juomaveden raudan- ja mangaanin puhdistuksesta HyXon kanssa Heikkisen mukaan käynnistyi, kun: ”Muutamia vuosia sitten Somerolla kuultiin HyXolta, että ongelmaan on nykyisin olemassa ratkaisu, jossa liuennut mangaani hapetetaan, jolloin se saostuu ja se voidaan sen jälkeen suodattaa vedestä pois. Someron Vesihuolto Oy:n hallitus tutustui Hyxon toimittamiin olemassa oleviin laitoksiin ja totesi, että ko. ratkaisu on toimiva. Normaaliin tapaan järjestettiin tarjouskilpailu, jossa tarjouksia pyydettiin useammalta toimittajalta. Vertailun perusteella HyXon ratkaisu vaikutti vakuuttavimmalta. Käynnistettiin hanke, jossa Rautelan alueelle rakennettaisiin kokonaan uusi pumppaamorakennus, johon mahtuisivat kaikki tarvittavat pumput, suodattimet, UV-laitteet ja alkalointilaitteet.”

Someron Vesihuollolla ollaan oltu tyytyväisiä HyXon toimitukseen kokonaisuudessaan. Heikkisen mukaan laitteiston toimitus sujui hienosti ja sovitun aikataulun mukaisesti. Samoin laitteiston käyttöönotto ja koulutus sujui hyvin. ”Heti ensimmäisistä käyttöönoton jälkeisistä näytteistä voitiin todeta, että suodatuksella raakaveden lähes 80 µg/l mangaanipitoisuus saatiin pienennettyä 1-5 µg/l tasolle.”, toteaa Heikkinen.

Rautelan urakka jatkaa hyvää yhteistyötä Someron vesihuollon kanssa, joka aloitettiin jo muutama vuosi sitten, kun Someron jätevedenpuhdistamolle rakennettiin uusi tertiäärikäsittelyvaihe.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Teemu Saukkonen
puh. 010 417 4518
teemu.saukkonen@hyxo.fi

Painehiekkasuodattimet
somero_soodanannostus
Sooda-annostus